PRAWO PRACY

Patere quam ipse fecisti legem – Poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś
  • dochodzenie należności ze stosunku pracy (zaległe wynagrodzenie, nadgodziny)
  • sporządzanie i opiniowanie treści umów o pracę
  • powództwa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
  • reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy dotyczące szkód wyrządzonych przez pracowników
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • sprawy dotyczące kar porządkowych
  • mobbing
  • zadośćuczynienie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Top