PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nulla potentia super leges esse debet – Żadna władza nie stoi nad prawem
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie środków odwoławczych: odwołań, zażaleń, skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, o  stwierdzenie nieważności i o uchylenie rozstrzygnięć organów administracji
  • sprawy dotyczące wywłaszczeń nieruchomości
  • sprawy cudzoziemców
  • opłaty adiacenckie
  • sprawy dotyczące planowania przestrzennego

Top