PRAWO RODZINNE

Fiat iustitia, pereat mundus – Niech ginie świat, byleby działa się sprawiedliwość
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowo- małżeńskiej
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o ustanowienie przymusowej rozdzielności  majatkowej (art. 52 KRO)
 • sprawy dotyczące intercyz (umów majątkowo- małżeńskich)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie 
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy dotyczące przysposobienia (adopcji)
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Top