PRAWO CYWILNE

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

 • sprawy o zapłatę zaległych  należności
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych
 • odszkodowania komunikacyjne- szkody na osobie oraz w mieniu
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • opiniowanie i doradztwo w toku procedury zawarcia umowy, jak i na etapie sporów 
 • fachowa reprezentacja na etapie postępowania przed sądem, jak i sądem polubownym
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, umowy dotyczące spadku)
 • ocena stanu prawnego nieruchomości
 • roszczenia wynikające z ochrony prawa własności
 • sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych 
 • problematyka wspólnot mieszkaniowych
 • wnioski wieczystoksięgowe
 • skarga pauliańska
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • sprawy dotyczące rękojmi i gwarancji
 • odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową (rękojmia konsumencka)
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • służebności drogi koniecznej i przesyłu
 • sprawy o należności z weksli
 • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej
 • eksmisje
 • składanie wniosków egzekucyjnych i reprezentacja interesów stron na etapie postępowania egzekucyjnego
 • pozwy przeciwegzekucyjne

Top