Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Oba warunki powinny być spełnione łącznie. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli więc osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i o sprawcy po upływie 10 lat od zdarzenia, wówczas jej roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu.

Gdy szkoda wynikła z przestępstwa (zbrodnia lub występek) roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się wówczas w terminie  20 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa (dnia zdarzenia), bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 latod uzyskania przez nią pełnoletności. Należy jednak pamiętać, że nawet gdyby sprawca wypadku nie został skazany wyrokiem sądu karnego za przestępstwo, to i tak do uznania, że szkoda wynika ze zbrodni lub występku nie jest konieczne istnienie prawomocnego wyroku skazującego, lecz wystarcza ustalenie przez sąd cywilny podmiotowych i przedmiotowych znamion czynu karalnego.

Ze względu na przepisy intertemporalne w zakresie przedawnienia, można domagać się odszkodowania (w tym też zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia oraz za krzywdę wywołaną śmiercią najbliższego członka rodziny) nawet w sytuacji, gdy do zdarzenia wyrządzającego szkodę doszło w sierpniu 1997 r.

Warto więc w udać się do prawnika, jeśli my sami lub osoba z najbliższego kręgu rodziny była ofiarą wypadku komunikacyjnego skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią osoby najbliższej, celem ustalenia, czy mimo nieraz znacznego upływu czasu od wyrządzenia szkody nie ma skutecznej prawnie możliwości domagania się odszkodowania od sprawcy wypadku czy też od zakładu ubezpieczeń,. w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Częstokroć chodzi o naprawdę duże roszczenia. Wskazna jest  tu zapobiegliwość.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi - zarówno w aspekcie oceny terminu przedawnienia, jak również "właściwego" egzekwowania roszczeń.


Top